Stadgarnas § 1 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att sprida kunskap om litteratur och övrig kultur.

Årsmötet följde dagordningen enligt stadgarna.

Till årsmötesordförande valdes Kaeth Gardestedt som lät deltagarna följa med via skärm där såväl dagordning som verksamhetsberättelse, budget, revisorns berättelse och förslag till ändring av stadgarna visades, dvs några justeringar som föreslagits av Malmö Fritidsförvaltning.

Årsmötet godkände ovanstående och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2019

När det var dags för val av styrelse påpekade ordföranden svårigheter att få fler att engagera sig i det ideella arbetet för föreningen. Därför stannar antalet ledamöter vid fem:

Omval på ett år av Kaeth Gardestedt som ordförande.

Omval på ett är av Olle Fridberg (vice ordförande)

Ett år kvar på mandattiden har

Inger Olsson (klubbmästare), P-G Röjner (bokföring), Margaretha Rasmusson (ny sekreterare).

Ny revisor är Ann-Britt Elvstad, Leif Persson omvaldes som suppleant.

ALLA uppmanas att kontakta Kaeth med förslag till ny styrelse från 2021

Man får gärna börja som adjungerad för att komma in i rutinerna.

Mötet avslutades med att ordföranden avtackade Stenolof Engdahl för hans insatser som revisor samt tackade styrelen för samarbetet under året och närvarande medlemmar för deras deltagande.

Inger Asker valdes till Årsmötessekreterare.

Stenolof Engdahl avtackades som revisor.

Leif Gardestedt serverade vin.

ÅRSMÖTE

ägde äntligen rum

ONSDAG 23 SEPTEMBER 2020 kl 18.00

på restaurang Kniv&Gaffel,

Lokalen var fullsatt - enligt regeringens beslut

erbjöds 50 medlemmar plats - ca 20 fler fanns på väntelista.

Troligen var det föredraget efter av Valle Westesson som attraherades mest.