ÅRSMÖTE

ONSDAGEN DEN 18 MARS KL 18.00.

INSTÄLLT p gr a pandomin

NYTT DATUM: 

ONSDAG 23 SEPTEMBER 2020 kl 18.00

före mat och Valle Westessons föredrag.

Vi har bokat restaurang Kniv&Gaffel,

Annebergsgatan 15 med ingång från trädgården.

VÄLKOMNA!


Stadgarnas § 1 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att sprida kunskap om litteratur och övrig kultur.

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Val av årsmötesordförande

3 Val av årsmötessekreterare

4 Fastställande av dagordning

5 Val av person som jämte årsmötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet

6 Fråga om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna

7 Föredragning av årsredovisningen för 2019

8 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019

9 Framläggande av revisorns berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Val av styrelseordförande för ett år

12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13 Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

14 Val av valberedning

15 Beslut om årsavgiften för 2021

16 Ärenden som inkommit till styrelsen för behandling vid årsmötet

17 Årsmötets avslutande


Litteraturens Vänner i Skåne. E-post info@litteraturensvanner.se

Telefon klubbmästare: 073-1576999

Org.nr 845002-4057  Plusgiro 110959-4

Webbansvarig: Kaeth Gardestedt©