ÅRSMÖTE

FREDAGEN DEN 16 MARS KL 18.00

Annebergsgårdens Restaurang

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att sprida kunskap om litteratur och övrig kultur.

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Val av årsmötesordförande

3 Val av årsmötessekreterare

4 Fastställande av dagordning

5 Val av person som jämte årsmötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet

6 Fråga om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna

7 Föredragning av årsredovisningen för 2016

8 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016

9 Framläggande av revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12 Val av styrelseordförande för ett år

13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

14 Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

15 Val av valberedning

16 Beslut om årsavgiften för 2018

17 Ärenden som inkommit till styrelsen för behandling vid årsmötet

18 Årsmötets avslutande